یکشنبه ، 25 آذر ، 1397
فیلم های مرتبط
پخش فیلم
دولت در این دو سال به دو هدف بزرگ دست یافت
Share URL
Embed Code
Share by Email
Send to social websites
Report this video as inappropriate You can report this video if you think it to be inappropriate, we will review your submission soon. If your reason is not listed here, like copyright infringements, please contact us directly by email. Select your reason
Sexual Content Violent or Repulsive Content
Hateful or Abusive Content Harmful Dangerous Acts
Child Abuse Spam

بخشی از سخنان دکتر نهاوندیان در برنامه تلوزیونی نگاه یک
پیونده به صفحه ی خبر ( متن )
پیوند به بیرون ، ویدیوی کامل این سخنرانی